Wedstrijdreglement

1.     Het wedstrijdparcours bevindt zich tussen paal nr 36.750 en paal nr 39.250
2.     Voor aanvang van de wedstrijd mag er door de deelnemers op het parcours niet gevist worden.
3.     Vóór het persoonlijk aftekenen van de presentielijst mogen de deelnemers geen vismateriaal op het strand (laten) plaatsen. Uitgezonderd degene die door de vereniging belast is met het uitreiken van de door de vereniging verstrekte pieren.
4.     Na het uitreiken van de door de vereniging verstrekte pieren en het persoonlijk aftekenen van de presentielijst mogen de deelnemers te voet op pad gaan naar hun visplek. Diegenen die er op eigen verantwoording voor kiezen zich gemechaniseerd naar hun visplek te verplaatsen, mogen zich vanaf 07:45 naar hun visplek begeven.
5.     Bij het kiezen van de visplek dient men ten minste 15 meter afstand te bewaren van daar al eventueel aanwezige visser(s).
6.     Er mag worden gevist met een werphengel met maximaal 3 haken.
7.     Het is de deelnemers toegestaan om een of meerdere reserve hengels gereed te hebben, mits niet voorzien van een onderlijn of haaklijn.
8.     Het is de deelnemers toegestaan reserve haaklijnen, al dan niet beaasd, in reserve te hebben.
9.     Als aas zijn uitsluitend zeepieren en mesheften toegestaan (tenzij dit uitdrukkelijk en duidelijk vóór de wedstijd is vermeld!). Het voorhanden hebben van andere aassoorten dan de toegestane leidt tot verwijdering uit de wedstrijd-uitslag. Ook het gebruik van geur- kleur- en smaakstoffen is verboden.
10.  Er wordt gevist op aantal vissen / totaal aantal cm / grootste vis.
11.  Rondvis kleiner dan 10 cm telt niet mee voor de wedstrijd.
12.  Het inwerpen dient recht vooruit te gebeuren vanaf de gekozen plaats. De pendulum worp is niet toegestaan.
13.  Indien omstandigheden daar aanleiding toe geven is het toegestaan om voor een medevisser in te werpen.
14.  Indien omstandigheden daar aanleiding toe geven is het toegestaan een medevisser te helpen bij het landen van de vis.
15.  Indien een deelnemer een afgeworpen of stukgetrokken lijn opvist waaraan zich vis bevindt, dan telt deze niet mee voor de wedstrijd.
16.  Indien een vis door 2 deelnemers geland wordt, dan telt de vis voor degene wiens haak zich in de bek van de vis bevindt.
17.  De gevangen vis dient samen met een medevisser gemeten te worden. Ondermaatse- en beschermde vissen dienen direct na meting teruggezet te worden. Indien een deelnemer maatse vis wil behouden, dan dient deze direct bij het meten gemerkt te worden.
18.  Bij voorkeur alle gevangen vis onmiddellijk laten meten en terugzetten. Indien vis niet onmiddellijk ter meting aangeboden wordt en op een later moment wordt gemeten, dan dient deze in een met voldoende water gevulde emmer tot dat moment bewaard te worden.
19.  De wedstrijdleiding geeft met een geluidssignaal aan het begin en het einde van de wedstrijd.
20.  Na het eindsignaal dient elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water te halen, de aan deze lijn eventueel gehaakte vis telt mee voor deze wedstrijd.
21.  Deelname aan de wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, ongeval, beschadigingen etc.
22.  Iedere deelnemer dient zijn visplek schoon achter te laten en zijn/haar afval te verwijderen van het strand.
23.  Indien en prijswinnaar niet persoonlijk aanwezig is bij de prijsuitreiking dan vervalt zijn/haar recht op deze prijs.
24.  Iedere deelnemer wordt geacht van dit reglement op de hoogte te zijn. Middels deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
25.  Ieder handelen van de deelnemer in strijd met dit reglement, kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. In alle gevallen beslist het bestuur van de vereniging.
26.  Het bestuur van de vereniging is gerechtigd het om indien zij dit wenselijk acht, af te wijken van bovengenoemde regels.