dinsdag 2 juni 2020

 Wedstrijd-reglement NIPRO-WEDSTRIJD 29 maart 2020.

1. Elke deelnemer ontvangt op het verzamelpunt zijn/haar deelnemerskaart. Deze vermeldt zijn/haar plaatsnummer. De deelnemer geeft zijn/haar kaart af aan de toegewezen controleur.

2. Er mag gevist worden met 1 hengel voorzien van maximaal 3 haken, het gereed hebben van een of meerdere beaasde onderlijnen is toegestaan. De deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet - na te zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert. Drijvend vissen is niet toegestaan!

3. Een reserve hengel is toegestaan, echter zonder een gemonteerde onderlijn.

4. De gevangen vis wordt op hele cm naar boven afgerond, alléén gevangen vis van 10 cm of groter worden in uitslag meegeteld. Een vis van 9,9 cm wordt niet naar boven afgerond!

5. De start en het einde van de wedstrijd zullen door middel van een duidelijk hoor- en/of waarneembaar signaal plaatsvinden.

6. De controleurs zijn gerechtigd om de viskisten en -tassen te controleren ten einde een goed en eerlijk verloop van de wedstrijd te garanderen.

7. Alle aassoorten zijn toegestaan. Alle geur-, kleur- en smaakstoffen zijn niet toegestaan.

8. De wedstrijdduur is 4 uur aaneengesloten.

9. Er zal in 5 vakken worden gevist: Op grond van de gevangen cm’s van korps- en individuele deelnemers per vak, wordt een korps- en individueel klassement opgemaakt. De deelnemer met het hoogste aantal gevangen cm’s van elk vak wordt de nummer 1-2-3-4 en 5 op volgorde van de gevangen cm’s in de verschillende vakken. De nummers twee van elk vak eindigen als 6-7-8-9 en 10 en zo verder.

10. Indien een sportvisser deelneemt aan de wedstrijd maar geen vis vangt, dan ontvangt hij zoveel klassementspunten als het aantal deelnemers in zijn vak +1 klassementspunt.

11. Bij gelijk aantal klassementspunten telt (voor de deelnemer óf korps) het aantal gevangen cm’s, mocht dit ook gelijk zijn, dan telt het aantal gevangen vissen is dit ook gelijk dan telt de grootste vis. Mocht ook dit wederom dan zal door loting de uiteindelijke uitslag bepaald worden.

12. De klassementspunten van de deelnemers van elk korps worden getotaliseerd. Het korps dat het laagste aantal klassementspunten heeft behaald, wordt korpswinnaar van de wedstrijd.

13. Alle gevangen vis dient zo spoedig mogelijk ter meting aan de controleur te worden aangereikt en wordt door de controleur ingenomen. Uiteraard dient de vis op gepaste wijze te worden onthaakt en voor meting bewaard te worden in een voldoende ruime en met zeewater gevulde emmer. (de emmer is een verplicht wedstrijd attribuut). Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm, Zeeforel, Paling - zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren) dienen onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet.

14. Men mag de gevangen vis alleen ter consumptie meenemen indien men deze direct doodt en van de ingewanden ontdoet.

Wedstrijd-reglement NIPRO-WEDSTRIJD 29 maart 2020.

2

15. Alleen vissen gevangen aan de eigen uitrusting komen voor meting in aanmerking (Geen afgeworpen onderlijnen van de visser zelf of van een mede visser). Dode aangehaakte vissen tellen niet mee. Wordt een vis gevangen met twee haken in de bek door twee verschillende vissers dan dient dit door een controleur of een andere medevisser gecontroleerd te worden of dit inderdaad zo is en telt de vis voor de beide deelnemers.

16. Bij het eindsignaal dient elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water te draaien, de daarbij gevangen vis telt nog mee.

17. Protesten dienen onmiddellijk, uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd te worden ingediend bij de wedstrijdjury en deze protesten zullen door de wedstrijdjury nog voor de prijsuitreiking behandeld worden. De beslissing van de jury is onvoorwaardelijk en bindend.

18. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen etc.

19. Indien er tractors met platte wagens worden gebruikt om het materiaal naar de visstekken te vervoeren is het opstappen door deelnemers op deze platte wagens geheel voor eigen risico. De vereniging accepteert derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of erger bij het vervoer naar en van de visstekken.

20. De wedstrijd gaat ten alle tijde door. Deze kan echter ingekort worden indien noodweer of de veiligheid der deelnemers dit wenselijk maakt. De op dat moment gevangen vissen zullen dan voor de uitslag bepalend zijn.

21. De deelnemers dienen geen rommel, vislijnen, haken en dergelijke achter te laten.

22. Er dient zeewaarts gevist te worden vanaf de brandingwaterlijn, lokaal kan het echter noodzakelijk zijn dat waden tot kniehoogte nodig en zinvol kan zijn echter na het inwerpen dient men terug te keren en te vissen vanaf de waterlijn. Door de wedstrijdjury zal voor de wedstrijd duidelijk kenbaar gemaakt worden of waden tot kniediepte wordt toegestaan, raadpleeg bij twijfel tijdens de wedstrijd altijd de in Uw vak aanwezige controleur.

23. De zgn. pendulumworp is niet toegestaan.

24. Bij einde wedstrijd dient de deelnemer de kaart met de gevangen cm’s vis te ondertekenen, indien de wedstrijdkaart niet ondertekend is verliest de deelnemer het recht om eventueel protest in te dienen. U draagt zelf verantwoordelijkheid dat uw kaart juist is ingevuld m.b.t. het aantal en lengte van de door u gevangen vissen.

25. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven. Indien U zich niet aan bovenvermelde punten houdt kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, alle beslissingen zijn onvoorwaardelijk en bindend.

Bij Calamiteiten: Contact persoon: Aris Gravemaker 06-51269757