Site pictogram Zeevisclub Bij Nacht en Ontij

STRANDHENGELREGLEMENT NFB

1. Aan de vier viswedstrijden die gehouden worden kunnen alleen sportvissers aangesloten bij een N.F.B.-vereniging deelnemen, derhalve dragen de wedstrijden een gesloten karakter. Voor het algemeen kampioenschap (individueel, korpsen en vereniging) tellen de beste drie van de vier wedstrijden.

2. Naast de korpsen (standaard bestaande uit dezelfde vaste 5 deelnemers) kunnen ook de individuele deelnemers strijden om de verenigingsbokaal. De winnende vereniging is de vereniging die de vijf beste (al of niet uitkomend in een korps) vissers op de algemene uitslaglijst heeft staan. De samenstelling van een korps dat deelneemt aan de competitie mag niet gewijzigd worden, reserve korpsleden zijn daardoor ook niet toegestaan

3. Er mag gevist worden met 1 hengel voorzien van maximaal 3 haken, het gereed hebben van een of meerdere beaasde onderlijnen is toegestaan. Drijvend vissen is echter niet toegestaan.

4. Een reserve hengel is toegestaan, echter zonder een gemonteerde onderlijn, en deze dient tegengesteld aan het water te worden geplaatst.

5. De gevangen vis wordt op hele cm naar boven afgerond, alleen gevangen vis van 10 cm of groter worden in uitslag meegeteld. Een vis van 9,9 cm wordt niet naar boven afgerond!

6. De start en het einde van de wedstrijd zal doormiddel van een duidelijk hoor- en/of waarneembaar signaal plaatsvinden.

7. De controleurs zijn gerechtigd om de viskisten en -tassen te controleren ten einde een goed en eerlijk verloop van de wedstrijd te garanderen.

8. Alle aassoorten zijn toegestaan met uitzondering van het vissen met en in het bezit hebben van ‘witten’ en zachte krab. Indien geconstateerd wordt dat een deelnemer met niet toegestaan aas vist volgt onmiddellijke diskwalificatie. Natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen zijn toegestaan.

9. De wedstrijdduur is 4 uur aaneengesloten.

10. Er zal in 5 vakken (vak A het meest links, vak E het meest rechts) worden gevist, met het nummer 1 meest links in het vak en verder oplopend.

11. De deelnemer met het hoogste aantal gevangen cm’s van elk vak wordt de nummer 1-2-3-4 en 5 op volgorde van de gevangen cm’s in de verschillende vakken. De nummers twee van elk vak eindigen als 6-7-8-9 en 10 en zo verder.

12. Indien een sportvisser deelneemt aan de wedstrijd maar geen vis vangt, dan ontvangt hij zoveel klassementspunten als bij die wedstrijd aanwezige vissers deelnemen +1 klassementspunt.
Voor de einduitslag tellen de klassementspunten voor zowel de individuele visser als voor de korpsen, zodanig dat de individuele visser en het korps met het minste aantal klassementspunten, over drie van de vier wedstrijden, winnaar van de competitie is. Bij gelijk aantal klassementspunten telt het aantal gevangen cm’s over de drie tellende wedstrijden.

13. Bij gelijk aantal klassementspunten telt (voor de deelnemer, korps of vereniging) het aantal gevangen cm’s mocht dit ook gelijk zijn, dan telt het aantal gevangen vissen is dit ook gelijk dan telt de grootste vis. Mocht ook dit wederom dan zal door loting de uiteindelijke uitslag bepaald worden

14. Naast de NFB wisselbokaal als verenigingsprijs, voor deze uitslag tellen de klassementspunten van de beste vijf vissers van een vereniging, is er ook een korpsenprijs. De korpsen uitslag wordt bepaald door het tellen van de klassementspunten van de beste drie vissers van een korps.

15. Alle gevangen vis dient zo spoedig mogelijk ter meting aan de controleur te worden aangereikt en wordt door de controleur ingenomen. Uiteraard dient de vis op gepaste wijze te worden onthaakt en voor meting bewaard te worden in een voldoende ruime en met zeewater gevulde emmer.
(de emmer met een minimum inhoud van 10liter is een verplicht wedstrijd attribuut).

16. Men mag de gevangen vis alleen ter consumptie meenemen indien men deze direct doodt en na het meten door de contoleur een duidelijk deel van de staart afknipt.

17. Alleen vissen gevangen aan de eigen uitrusting komen voor meting in aanmerking (Geen afgeworpen onderlijnen van de visser zelf of van een mede visser). Dode aangehaakte vissen tellen niet mee. Wordt een vis gevangen met twee haken in de bek door twee verschillende vissers dan dient dit door een controleur of een andere medevisser gecontroleerd te worden of dit inderdaad zo is en telt de vis voor de beide deelnemers.

18. Voor het opnieuw inwerpen van de beaasde lijn, dient eerst de juist gevangen vis in de emmer te worden geplaatst voor dat er opnieuw ingeworpen wordt.

19. Bij het eindsignaal dient elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water te draaien, de daarbij gevangen vis telt nog mee.

20. De prijsuitreiking zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee uur na afloop van de viswedstrijd.

21. Protesten dienen onmiddellijk, uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd te worden ingediend bij de wedstrijdjury en deze protesten zullen door de wedstrijdjury nog voor de prijsuitreiking behandeld worden. De beslissing van de jury is onvoorwaardelijk en bindend.

22. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen etc.

23. Indien er tractors met platte wagens worden gebruikt om het materiaal naar de visstekken te vervoeren is het opstappen door deelnemers op deze platte wagens geheel voor eigen risico. De vereniging accepteert daarom ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of erger bij het vervoer naar en van de visstekken.

24. De wedstrijd gaat te allen tijde door. Deze kan echter ingekort worden indien noodweer of de veiligheid der deelnemers dit wenselijk maakt. De op dat moment gevangen vissen zullen dan voor de uitslag bepalend zijn.

25. De deelnemers dienen geen rommel, vislijnen, haken en dergelijke achter te laten.

26. Er dient zeewaarts gevist te worden vanaf de brandingwaterlijn, lokaal kan het echter noodzakelijk zijn dat waden tot kniehoogte nodig en zinvol kan zijn echter na het inwerpen dient men terug te keren en te vissen vanaf de waterlijn. Door de wedstrijdjury zal voor de wedstrijd duidelijk kenbaar gemaakt worden of waden tot maximaal kniediepte wordt toegestaan, raadpleeg bij twijfel tijdens de wedstrijd altijd de in Uw vak aanwezige controleur.
Indien het zwin voor een droogvallende zandbank aan beide zijden nog volledig met de zee in verbinding staat geldt op dat deze plaat niet permanent gevist mag worden. Een zandbank achter een zwin die slechts aan 1 zijde met de zee is verbonden mag wel permanent betreden worden en zal deze zandbank als nieuwe waterlijn gaan gelden.

27. De zgn. pendulumworp is niet toegestaan.

28. Bij einde wedstrijd dient de deelnemer de kaart met de gevangen cm’s vis te ondertekenen, indien de wedstrijdkaart niet ondertekend is verliest de deelnemer het recht om eventueel protest in te dienen. U draagt zelf verantwoordelijkheid dat uw kaart juist is ingevuld m.b.t. het aantal en lengte van de door u gevangen vissen.

29. Indien U zich niet aan bovenvermelde punten houdt kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.

30. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, alle beslissingen zijn onvoorwaardelijk en bindend.

De wedstrijdcommissie
Januari 2018

Mobiele versie afsluiten